Ravera image

Planering, uppbyggnad och underhåll av luftledningsnät kräver specialkunskap och erfarenhet

Ravera är specialiserat på nätbyggnad, utveckling och reparation samt underhåll av elnätet.

 

Vi utför jord- och sjökablifiering samt luftledningsnätsentreprenader åt elbolag, vindkraftsparker och industrin. Vi planerar och bygger luftledningsnät även åt föreningar och andra organisationer, exempelvis luftledningsnät i elljusspår. Till vår specialkompetens hör krävande mellan- och högspänningsarbeten på eldistributionsnätet.

För att bygga, underhålla och reparera luftledningsnät krävs specialkunskap och erfarenhet. Luftledningsnätsentreprenader är krävande projekt där noggrann planering och förarbete är lika viktigt som själva uppbyggandet. Saker som behöver tas i beaktande är bland annat stolparnas placering, dimensionering av stolpgrovlek samt stagens placering och antal. För arbetet krävs också specialutrustning som manskapskorgar, kranbilar och avancerad skyddsutrustning för montörerna.

Omfattande stormskador på luftledningsnät har gjort att betydelsen och behovet av jordkabling och utbyggandet av jordkabelnät har växt, och många företag saknar kompetensen som krävs för att utföra luftledningsnätentreprenader. Raveras starka lokalkännedom och långa erfarenhet av luftledningsnätbyggnad gör oss till en uppskattad partner i nätbyggnadsprojekten. Vi har i många års tid skött om planering, nätbyggnad och underhåll på bland annat Vasa Elnäts distributionsområde.

Våra tjänster levereras enligt nyckeln i handen-princip och inkluderar planering, byggande, ibruktagande, dokumentering samt underhåll och reparation enligt behov.

Ravera image

Vi erbjuder bland annat följande servicehelheter:

20 och 0,4 KV kabel- och luftledningsnät

  • nya bostadsområden
  • skärgårdsprojekt
  • konsumentanslutningar

Saneringar, bl.a.

  • stolptransformatorstationer
  • byte av ledningar och förstärkning av luftledningsnät

Reparationsarbeten, bl.a.

  • stormskador
  • utbyte och riktning av stolpar

Vi berättar gärna mer om våra luftledningsnättjänster